Milieuverplichtingen  voor de bedrijfswereld


Voor ondernemingen is de wetgeving i.v.m. milieuvergunningen gewijzigd sedert 2018.

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. Bestaande milieuvergunningen blijven nog geldig gedurende de voorziene termijn. De omgevingsvergunning wordt meestal voor onbepaalde termijn verleend.

Alle vergunde inrichtingen zijn sinds 1 september 1991 ingedeeld in drie klassen die terug te vinden zijn in de lijst van de hinderlijke inrichtingen (VLAREM).

Het toezicht op de milieubepalingen wordt uitgeoefend volgens de regelgeving voorzien in het Milieuhandhavingsdecreet en  bijhorende uitvoeringsbesluit. Het toezicht op de stedenbouwkundige bepalingen wordt geregeld volgens de voorwaarden voorzien in het VCRO (Vlaamse Codex van Ruimtelijke Ordening).

  • Moet uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen?

  • Weet u nog niet bij welke instantie en volgens welke formaliteiten  dit moet?

  • Welke voorwaarden  moeten worden nageleefd?

  • Wie oefent  controle uit?

  • Welke zijn de sancties bij niet naleving van de milieuvereisten?

Dit zijn enkele vragen waarop een antwoord wordt gegeven door de deskundigen van de vzw senior consultants

Naast de vergunningsplicht is het ook mogelijk dat u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren door een erkende bodemsaneringsdeskundige.

Ook voor die problematiek kan Senior Consultants u begeleiden.

Bovendien vraagt de wetgever dat enkele administratieve verplichtingen worden verricht zoals het opstellen van een integraal milieujaarverslag, controle van tanks en opslagplaatsen, keuring van airco’s en verbrandingsinstallaties, uitvoeren van afvalwatermetingen.

Voor een antwoord op al deze  milieuvragen   kan je terecht bij de VZW Senior consultants.

Aarzel niet ons te contacteren: www.senior-consultants.be